Telnet: skullmund.xyz 8888 - create account - SSH to skullmund.xyz 8889 || Discord